Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

Điều khoản sử dụng

Điều khoản và Điều kiện
Xin vui lòng cẩn thận đọc tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây. Khi truy cập trang web này bạn biểu thị rằng bạn đã đọc và đồng ý các điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Tuyên bố từ chối đảm bảo
PICL (là thuật ngữ dùng để chỉ Cty TNHH MTV Quốc tế Protrade và, khi bối cảnh cho phép, các công ty con, liên kết, các chi nhánh, các cố vấn và tư vấn) không đảm bảo hoặc chứng nhận tính chính xác, đúng đắn, đầy đủ và phù hợp của sản phẩm, dịch vụ, thông tin và các nội dung khác trong trang web này và xin từ chối trách nhiệm về những lỗi và thiếu sót của trang web này.

Không có bảo hành hay đại diện nào, bày tỏ, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn ở những bảo đảm hoặc đại diện bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm và tiêu đề, được cho bởi PICL kết hợp với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay những nội dung khác trên các trang này và bảo hành hoặc đại diện được miễn.

PICL cũng không đảm bảo rằng trang web này và các trang khác của nó (cũng như bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào cung cấp thông qua trang web) hoặc máy chủ, không chứa vi rút máy tính hoặc các mã, chương trình, các macro hay các yếu tố có tính phá hoại, cũng không đảm bảo rằng những truy cập vào tất cả các nội dung trên website này sẽ kịp thời, an toàn, không mắc lỗi hoặc không bị gián đoạn.

Loại trừ trách nhiệm pháp lý
Bạn phải chịu toàn bộ rủi ro khi truy cập và / hoặc sử dụng trang web này. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, PICL cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào (cho dù là trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kinh tế bao gồm giảm lợi nhuận) cho dù theo trong hợp đồng, sai lầm hoặc có phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc liên quan đến:

Việc truy cập hoặc sử dụng, không thể truy cập hay sử dụng, hoặc truy cập không đầy đủ, bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn vào trang web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên kết với trang web này;
Việc sử dụng hay dựa vào những sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay những nội dung khác được cung cấp bởi trang web này hoặc bất kỳ trang web nào kết nối với trang web này;
Trình duyệt kém, lỗi, hoặc khiếm khuyết của mạng , trực tuyến hoặc hệ thống máy chủ hoặc sự truyền tải đến bất kỳ phần cứng hay phần mềm nào được sử dụng để truy cập trang web này, hay bất kỳ virus máy tính hoặc các tác hại hoặc mã phá hoại, chương trình, các macro hay các yếu tố bất kỳ; hoặc
Truy cập trái phép bởi bất kỳ người nào vào các thông tin bạn gửi đến PICL hoặc ngược lại thông qua trang web này.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc thẩm quyền của và không được duy trì bởi PICL và các nội dung, ý kiến và các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web này không được điều tra, xác minh hoặc giám sát bởi PICL. PICL sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc các liên kết khác chứa trong bất kỳ trang web liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật quan. Những liên kết như vậy được cung cấp chỉ như là một tiện ích, và sự bao gồm của các liên kết đó không phải là một sự chứng thực bởi PICL của trang web hoặc các nội dung trong đó, và bạn phải chịu toàn bộ rủi ro khi truy cập vào các trang web đó.

Thông tin phản hồi và gửi thông tin
Bất kỳ phản hồi hay thông tin khác gửi đến PICL tại trang web này (cho dù bằng e-mail hoặc bằng cách khác) được coi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản của PICL. Chúng tôi có quyền sử dụng các phản hồi, thông tin đó không hạn chế cho bất cứ mục đích nào (bao gồm: không giới hạn, sao chép, tiết lộ cho bên thứ ba, truyền tải, xuất bản, phát sóng, và liên quan đến phát triển, tiếp thị và khuyến mãi của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ). Xin lưu ý rằng PICL sẽ không chịu bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào liên quan đến, và không đưa ra bảo đảm rằng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, quy trình hoặc kỹ thuật trong bất kỳ phản hồi hay thông tin nào gửi đến PICL sẽ được coi là bí mật hoặc độc quyền.

Chú ý về Sở hữu trí tuệ
Bản quyền nội dung của các trang này, những thông tin trong đó, bố trí, thương mại và nhãn hiệu dịch vụ (đã đăng ký và không đăng ký) và sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của PICL, trừ khi có chỉ định khác.

Không có gì trên trang web này nên được hiểu như cho phép, bởi hàm ý, pháp lý, hay nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng sở hữu trí tuệ bất kỳ trong trang web này, mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của PICL.

Đặc biệt, tên "PICL" hoặc các logo PICL không được sử dụng dưới bất kỳ cách nào như quảng cáo hay PR liên quan đến phân phối các tài liệu trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản PICL.

Không được liên kết trang web này vào các trang web khác hoặc phản ánh hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào trên trang web này vào các trang web khác hoặc sử dụng các thông tin đó cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PICL. Chúng tôi có toàn quyền chấp thuận hoặc từ chối theo ý mình và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định bởi PICL.

Điều khoản bổ sung
Trang web này có thể có những điều khoản bổ sung và điều kiện khác về việc quản lý sản phẩm, dịch vụ, thông tin và nội dung nêu trên trang web, đó cũng là một phần của các Điều khoản sử dụng và hướng mà bạn phải chấp thuận.

Thay đổi của Điều khoản sử dụng
PICL có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không thông báo bằng cách cập nhật phiên bản này. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi như vậy.