PITP banner

Hỗ trợ khách hàng toàn diện

Với ý tưởng kết nối các ngành thành một cụm công nghiệp sản xuất, hỗ trợ, tăng cường quan hệ hợp tác và góp phần vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp PITP.

Giải pháp chăm sóc toàn diện:


Chăm sóc khách hàng toàn diện