Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

Quản lý ngoại hối

Việc quản lý ngoại hối luôn được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng nhà nước.

Các giao dịch thường gặp:
- Chuyển lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam về nước;
- Thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài;
- Thu hồi vốn góp;
- Hoàn trả các khoản vay bao gồm lãi.

Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận về nước theo định kỳ hàng quý, nửa năm, một năm hoặc khi chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Nhưng phải thỏa các điều kiện sau:
- Phải thanh toán thuế TNDN và các nghĩa vụ về thuế trước;
- Lợi nhuận thu được phải đáp ứng tất cả các quy định về kế toán và thuế của Việt Nam;
- Không được chuyển lợi nhuận tạm thời cho năm hoạt động kinh doanh cuối cùng.

Các công ty phải nộp tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan thuế địa phương và ngân hàng sẽ chuyển tiền khi được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn tất các nghĩa vụ về thuế bằng văn bản.